Sep 4, 2018

Hamen Tameer Ke Dhoke Main Rakh Ker

Hamen Tameer Ke Dhoke Main Rakh Ker

Hamen tameer ke dhoke main rakh ker
Hamare khowab chunwae haye hain