Oct 26, 2018

Kerta Nahi Hay Tum Se Shikayat Ye Dil Magar

Kerta Nahi Hay Tum Se Shikayat Ye Dil Magar

Kerta nahi hay tum se shikayat ye dil magar
Kehna ye chahta hay ke tum ab wo nahi rahay