Oct 11, 2018

Ye Koi Aur Taluq He Hoga

Ye Koi Aur Taluq He Hoga

Ye koi aur taluq he hoga
Thi mohabbat tu mer gyee kaise