Nov 3, 2018

Kitne Chalak Hain Kuch Meray Apne Bhi

Kitne Chalak Hain Kuch Meray Apne Bhi

Kitne chalak hain kuch meray apne bhi
Tuhfe main ghari to di magar kabhi waqt nahi diya