Nov 26, 2018

Kiya Bura Hay Ke Main Iqrar-E-Mohabbat Kerlona

Kiya Bura Hay Ke Main Iqrar-E-Mohabbat Kerlona

Kiya bura hay ke main iqrar-e-mohabbat kerlon
Loog waise bhi gunahgar samajhte hain mujhay