Nov 30, 2018

Piyar Ke Do Meethay Bool Se Khareed Lo Mujhko

Piyar Ke Do Meethay Bool Se Khareed Lo Mujhko

Piyar ke do meethay bool se khareed lo mujhko
Daulat dikhai tu saray jahan ki kum paray gi