Nov 26, 2018

Sirf Mujhay He Kerna Saray Ka Sara

Sirf Mujhay He Kerna Saray Ka Sara

Sirf mujhay he kerna saray ka sara
Ye jo piyar hay tumhara, ye haq hay humara