Dec 12, 2018

Be Wafai To Sabhi Karte Hain

Be Wafai To Sabhi Karte Hain

Be wafai to sabhi karte hain
Tum to samjhdar thy kuch naya karte