Dec 29, 2018

Der Hay, Akaila Daikh Ker Na Ghair Lain Mujhay

Der Hay, Akaila Daikh Ker Na Ghair Lain Mujhay

Der hay, akaila daikh ker na ghair lain mujhay
Meri saadgi se munkir, tere khush mizaaj jumlay