Oct 1, 2014

Allah Rakhe Mehfooz Sab Ko Is Balaa Se

Allah Rakhe Mehfooz Sab Ko Is Balaa Se

Kehte Hain Tor Ishq Ka Kuch Nahi Hota...

Allah Rakhe Mehfooz