Mar 1, 2015

Us Ne Saja Kar Chehray Pr Itne Hazar Rang

Us Ne Saja Kar Chehray Pr Itne Hazar Rang
Qaus-e-Qaza Ko Dal Diya Hai Azab Me...

Us Ne Saja Kar