Sep 10, 2017

Karna Hai Qabool To Kar Khamiyon Samait

Karna Hai Qabool To Kar Khamiyon Samait
Warna Nawazish Ki Zarurat Nahi Mujhe...

Karna Hai Qabool