Nov 11, 2017

Hooron Ki Tamanna Nahi Aye Hazrat-E-Waiz

Hooron Ki Tamanna Nahi Aye Hazrat-E-Waiz
Hum Taak Me Hain Jis Ki Wo Parda Nasheen Hai...

Hooron Ki Tamanna