Nov 11, 2017

Suna Hai Jan Lete Ho Suno Ye Jan Deni Hai

Suna Hai Jan Lete Ho, Suno Ye Jan Deni Hai
Suna Hai Mar Dete Ho, Suno Me Marny Aya Hun...

Suna Hai Jan