May 9, 2018

Banaye to nahi jatay yeh matti ke putlay

Banaye to nahi jatay yeh matti ke putlay aadam zaad key hathon
Phir inhay tornay ka hunear kahan say laye yeh insaan

Banaye to nahi jatay yeh matti ke putlay