Aug 19, 2018

Aik Bar Aur Daikh Ker Azaad Kerday Mujhay

Aik Bar Aur Daikh Ker Azaad Kerday Mujhay

Aik bar aur daikh ker azaad kerday mujhay
Main ab bhi teri pehli nazar ki qaid main hoon