Aug 19, 2018

Yani Ye Khamooshi Bhi Kisi Kaam Ki Nahi

Yani Ye Khamooshi Bhi Kisi Kaam Ki Nahi

Yani ye khamooshi bhi kisi kaam ki nahi
Yani main biyan kerkay bataon, main udaas hoon