Aug 11, 2018

Aur Tu Kuch Bhi Nahi Paas Meray Lakin

Aur Tu Kuch Bhi Nahi Paas Meray Lakin

Aur tu kuch bhi nahi paas meray lakin
Tu rahay ga tu kisi shay ki zarorat kia hay