Aug 9, 2018

Her Kisi Ke Haath Pe Bik Janay Ko

Her Kisi Ke Haath Pe Bik Janay Ko

Her kisi ke haath pe bik janay ko tayyar nahi
Ye mera dil hay, tere shaher ka akhbar nahi