Aug 30, 2018

Itna Tu Kisi Ne Chaha Bhi Na Hoga

Itna Tu Kisi Ne Chaha Bhi Na Hoga

Itna tu kisi ne chaha bhi na hoga
Jitna main ne sirf soocha hay tujhey