Sep 14, 2018

Suna Hay Rabt Hay Us Ko Kharab Haalon Se

Suna Hay Rabt Hay Us Ko Kharab Haalon Se

Suna hay rabt hay us ko kharab haalon se
So apne aap ko barbad kerke daikhte hain