Nov 23, 2018

Hum Agar Tere Khadokhal Banane Lag Jain


Hum agar tere khadokhal banane lag jain
Sirf aankhon pe kai aik zamane lag jain