Dec 28, 2018

Rookna Meri Husrat Thi Aur Jana Uska Shauq

Rookna Meri Husrat Thi Aur Jana Uska Shauq

Rookna meri husrat thi aur jana uska shauq
Woh shauq poora ker giya, meri hasraton ko toord ker..