Jun 3, 2014

Zubaan Khamosh Hoti Hai Nazar Se Kaam Hota

Zubaan Khamosh Hoti Hai Nazar Se Kaam Hota Hai

Isi Mahol Ka Shayad Muhabbat Naam Hota Hai...

Zubaan Khamosh Hoti