Dec 7, 2018

Kiya Kashish Thi Us Ki Aankhon Main Mut Pocho

Kiya Kashish Thi Us Ki Aankhon Main Mut Pocho

Kiya kashish thi us ki aankhon main mut pocho
Mujh se mera dil lar para mujhay woh shakhs chahyeah